Obec Ludíkov

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< červen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Oddíl postranní lišty

KRIZPORT

Oddíl postranní lišty

Knihovna Modračka

Otevírací doba:

úterý 16:00 - 18:00

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Ludíkov

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Obec Ludíkov, Ludíkov 84, Boskovice 680 01, IČO: 47884550 (dále jen „obec“) je správcem osobních údajů. Obec v rámci svých činností zpracovává osobní údaje a postupuje přitom v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označovaném jako General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), které vstoupilo v účinnost dne 25. května 2018. Zároveň má obec tzv. informační povinnost vůči subjektům údajů, tedy osobám s jejichž osobními údaji zachází, podle čl. 13 a násl. GDPR, kterou plní tímto dokumentem. 

 

Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů v obci a právech, která mohou subjekty údajů uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách: https://www.ludikov.cz a budou průběžně aktualizovány.

Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,

ID dat. schránky je: d4xb8gh, emailem na adrese: obec@ludikov.cz nebo poštou na adrese Ludíkov 84, Boskovice 680 01.

Jmenovaným pověřencem je Mgr. Nikola Hlubinková, tel. č. + 420 731 929 800,

email: nikolhlubinkova@seznam.cz, která je k zastižení po předchozí telefonické domluvě na adrese Suchý 62, Boskovice 680 01.

 

 

Jaký je rozsah zpracování osobních údajů?

 

Obec Ludíkov jako správce osobních údajů zpracovává údaje v uvedených oblastech:

 1. Zajištění agend evidence obyvatel
 2. Přidělování čísla popisného, evidenčního
 3. Archivnictví a spisová služba
 4. Czech POINT
 5. Poskytování informací
 6. Úřední deska
 7. Datová schránka
 8. Místní poplatky
 9. Majetkové transakce, kupní smlouvy
 10. Pronájem obecního majetku
 11. Stavební dokumentace
 12. Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)
 13. Veřejné zakázky
 14. Pojistné události
 15. Prezentace pro občany
 16. Společenské a kulturní akce
 17. Knihovna
 18. Stížnosti
 19. Střet zájmů
 20. Kácení stromů
 21. Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
 22. Účetnictví
 23. Podklady pro jednání zastupitelstva obce
 24. Zaměstnanecká agenda
 25. Volební systém

 

Jaké osobní údaje obec zpracovává?

 

Obec jakožto územní samosprávný celek ve smyslu čl. 100 odst. 1 Ústavy České republiky se základním rozsahem přenesené působnosti zpracovává jen takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon činností obce na základě příslušných právních předpisů, pro splnění smluv, pro splnění úkonů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena a v malé míře na základě souhlasů se zpracováním osobních údajů.

 

Jedná se o následující údaje, zejména o občanech obce, zaměstnancích obce a v menším rozsahu i o třetích osobách.

 • Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis.
 • Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů, zejména uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné podobné informace.
 • Popisné údaje – např. bankovní spojení
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů – zpracovávaní fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.

 

Z jakých zdrojů získává obec osobní údaje?

 

Osobní údaje, které obec zpracovává, pochází přímo od subjektů údajů, dále od státních aj. orgánů v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a také z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

 

Jaký je účel a doba zpracování osobních údajů?

 

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel nebo důvod, aby bylo zákonné, musí mít i právní základ. To znamená, že musí být založené na souhlasu nebo musí být nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro splnění smlouvy, splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

Účely a doby zpracování osobních údajů jsou následující:

 

 1. Zajištění agend evidence obyvatel

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Zajištění agendy evidence obyvatel dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; vyhlášky č. 269/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel; zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu; zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Doba zpracování:

 • Hlášení evidence obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V/5
 • Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování, aj.) S/1
 • Národnostní menšiny V/5
 • Uprchlíci V/5
 • Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/5
 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu S/50
 • Potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1
 • Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel S/5
 • Evidence obyvatel – všeobecně /dotazy, upozornění, sdělení, informace S/5
 

 

(2) Přidělování čísla popisného, evidenčního

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
 

 

 • Na základě zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Doba zpracování:

 • Číslování domů A/5
 
 • Informace o číslování domů S/3

 

 

 

(3) Archivnictví a spisová služba

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Doba zpracování:

 • Skartační řízení A/5
 • Podací deník A/5
 • Doručovací knížka A/5
 • Rejstříky k podacím deníkům A/5

 

(4) Czech POINT

Účel zpracování

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Zajištění agendy Czech POINTU dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 361/2000 Sb., o provozu pozemních komunikací a o změnách některých zákonů; zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zákona  č. 269/19994 Sb., o rejstříku trestů; zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí; vyhlášky č. 357/2013Sb., o katastru nemovitostí; zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování; zákona č. 36/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu; zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích; zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů; zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon); zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů; zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; vyhlášky č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy; vyhlášky č. 193/2009Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů; vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Doba zpracování:

 • Písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů včetně úředně ověřených plných mocí S/2
 • Evidence provedených konverzí dokumentů S/10
 • Žádosti o výpis z informačního systému veřejné správy S/5
 • Žádosti o výpis – ostatní S/1
 • Evidence vydaných ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy S/5
 • Vydané výstupy S/1

 

(5) Poskytování informací

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Zajištění svobodného přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Doba zpracování:

 • Poskytování informací, styk s veřejností S/5

 

(6) Úřední deska

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.  

Doba zpracování:

 • Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S/1

 

(7) Datová schránka

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Doba zpracování:

 • Datové schránky – žádosti, potvrzení, oznámení S/3

 

(8) Místní poplatky

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Doba zpracování:

 • Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí   S/5
 • Jiné příjmy S/5
 • Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V/5
 • Místní daně a poplatky S/5
 • Katastr domovní daně V/5
 • Daň z přidané hodnoty S/10

 

(9) Majetkové transakce, kupní smlouvy

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Doba zpracování:

 • Smlouvy všeobecné V/5
 • Smlouvy hospodářské V/5
 • Smlouvy majetkoprávní A/5

 

(10) Pronájem obecního majetku

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Doba zpracování:

 • Smlouvy nájemní S/5

 

(11) Stavební dokumentace

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí; vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Doba zpracování:

 • Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby (kolaudace, změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění stavby) V/5

 

(12) Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doba zpracování:

 • Smlouvy všeobecné V/5
 • Smlouvy hospodářské V/5
 • Smlouvy majetkoprávní A/5
 • Smlouvy ostatní V/5
 • Veřejné zakázky V/10
 • Výběrové řízení V/5

 

(13) Veřejné zakázky

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákoník č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Doba zpracování:

 • Veřejné zakázky V/10
 • Výběrové řízení V/5

 

(14) Pojistné události

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Doba zpracování:

 • Smlouvy pojišťovací V/5

 

(15) Prezentace pro občany

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
 • Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  • Propagace a prezentace obce, seznámení občanů s děním v obci.
  • Vedení místní kroniky v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.
  • Webové stránky – zveřejňování fotografií a videí z akcí pořádaných v obci

Doba zpracování:

 • Zpracování osobních údajů formou jejich zveřejnění trvá po dobu odpovídající povaze a formě sdělení.
 • Pro dokumentaci k akcím je stanovena skartační lhůta 3 let.
 • V agendě kronika obce se z povahy věci nepočítá s výmazem osobních údajů.

 

 

 

 

(16) Společenské a kulturní akce

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
 • Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
  • Osobní údaje o občanech včetně dětí, kteří se účastní akcí obce jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu a za účelem možnosti obdarovat je malým dárkem a vyjádřit tak vděk za jejich participování na akcích – pomoc, vystoupení, účast apod.

Doba zpracování:

 • Péče o občanské záležitosti S/5
 • Slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, výchovné, kulturní a jiné produkce V/5
 • Vzdělávací kursy a jiné kulturně výchovné akce V/5

 

(17) Knihovna

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm.  b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
  • Ochrana majetku knihovny, zejména ochrana fondu půjčovaného mimo prostory knihovny.
  • Potřeba kontaktu čtenáře.

Doba zpracování:

 • Vyřazené přihlášky čtenářů knihovny S/2

 

(18) Stížnosti

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, věcně příslušné zákony.

Doba zpracování:

 • Petiční právo V/10
 • Stížnosti, podněty a oznámení občanů V/5

 

(19) Střet zájmů

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Doba zpracování:

 • Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů S/5

 

 

 

(20) Kácení stromů

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny; vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Doba zpracování:

 • Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5

 

(21) Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Doba zpracování:

 • Ztráty a nálezy S/5

 

(22) Účetnictví

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Doba zpracování:

 • Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A/10
 • Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S/10
 • Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti, o nakládání s majetkem, o pohledávkách a závazcích a ostatní účetní doklady S/10
 • Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S/5
 • Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/5
 • Ostatní účetní dokumenty S/5
 • Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S/10
 • Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S/5
 • Cenné papíry   V/10

 

(23) Podklady pro jednání zastupitelstva

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Doba zpracování:

 • Podkladové materiály k jednání zastupitelstva (nejsou-li součástí zápisu) V/5
 • Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů zastupitelstva A/10
 • Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů výborů a komisí A/10

 

(24) Zaměstnanecká agenda

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm.  b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
 • Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  • Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Doba zpracování:

 • Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu se subjektem údajů, prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů.
 • Dále se uplatňují speciální skartační lhůty vyplývající z právních předpisů – 3 až 30 roků podle § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.

 

(25) Volební systém

Účel zpracování:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti
  • Na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Doba zpracování:

 • Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny   A/10
 • Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/10
 • Organizačně technické zabezpečení voleb S/5
 • Ostatní volební dokumentace V/5
 • Seznamy voličů   S/5
 • Použité hlasovací lístky a volební obálky S/1

 

Kdo je příjemcem osobních údajů?

 

Při výkonu činností obce má k osobním údajům přístup zpravidla starosta, místostarosta a pověřený zaměstnanec obecního úřadu. Může se však stát, že k osobním údajům bude mít přístup i další osoba. Tak je tomu typicky v případech nadřízených orgánů veřejné moci, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy upravujícími odvolací řízení, kontrolu a dozor – orgány vykonávající kontrolu, dohled a dozor a dále orgány veřejné moci při výkonu jejich zákonem svěřené působnosti – např. soudní orgány, Policie ČR a jiné bezpečnostní sbory, exekutor. Dalšími příjemci mohou být poskytovatelé služeb, kteří pro naši obec zajišťují nezbytné služby a obdobné činnosti (např. externí poskytovatel právních služeb, externí IT správce systémů). Příjemci osobních údajů získávají jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebují pro zajištění a výkon činnosti vůči správci.

 

Předávání osobních údajů do třetí země?

 

Obec nepředává žádné osobní údaje do třetí země ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Jaká práva mají subjekty údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 

Legislativa přiznává všem, jejichž údaje jsou zpracovávány, řadu práv, aby měli větší přehled a možnost kontroly. Pro uplatnění práv je možné se obracet jak na obec, na adrese uvedené v tomto dokumentu, tak na pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého je kontakt taktéž uveden v dokumentu.

 

Subjekty údajů, jejichž údaje obec zpracovává, mají následující práva:

 

 • Právo na přístup ke svým údajům – subjekty údajů mají právo na informaci, jaké údaje obec zpracovává a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, dobu uchování, zdroj). Dále mají právo požadovat kopii zpracovaných osobních údajů. Za jejich opakované poskytnutí je však možné účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

 

 • Právo na přenositelnost údajů – subjekty údajů mají právo získat např. při změně trvalého pobytu, od obce údaje, které od nich získal.

 

 • Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou osobní údaje nesprávné, nepřesné nebo neúplné, mají právo požadovat nápravu.

 

 • Právo na výmaz osobních údajů – osobní údaje maže obec sám v rámci zákonných archivačních lhůt. O jejich mazání se tedy subjekty údajů nemusí starat. Přesto mohou uplatnit právo na výmaz.

 

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých situacích obec omezí zpracování osobních údajů. Například tehdy, pokud se bude obec zabývat námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

 

 • Právo na odvolání souhlasu – pokud byl obci udělen souhlas se zpracováním osobních údajů (např. pro pořizování a zveřejňování fotografií), mají subjekty údajů právo jej odvolat.

 

 • Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů –  právo obrátit se se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Svoz odpadu 2024
Svoz odpadů 2024

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky